کد مقاله #109 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Current Trends in Human Resource Management
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
رویه های فعلی در مدیریت منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
25,000 ريال
چکیده فارسی:
جهان کار به سرعت در حال تغییر است. به عنوان بخشی از سازمان، مدیریت منابع انسانی (HRM) باید آماده مقابله با اثرات تغییر جهان کار شود. برای مدیران منابع انسانی، این به معنی درک مفاهیم جهانی شدن، تنوع نیروی کار، تغییر مهارت های مورد نیاز، کوچک سازی، طرح های بهبود مستمر، مهندسی مجدد، نیروی کار مشروط، سایت های کار غیر متمرکز و مشارکت کارکنان است. بیایید هر یک از آنها را یک به یک بررسی کنیم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...