کد مقاله #107 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
?Does Strategic Planning Enhance or Impede Innovation and Firm Performance
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه‌ریزی راهبردی، خلاقیت و عملکرد شرکتها را افزایش می‌دهد یا کاهش؟
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
" برنامه‌ریزی راهبردی، خلاقیت و عملکرد شرکتها را افزایش می‌دهد یا کاهش؟" این عبارت، نظرات مختلفی را در بر میگیرد. این مقاله، با استفاده از تئوری مبتنی بر منابع، شرایطی را بررسی میکند که در آنها برنامه‌ریزی راهبردی، موجب افزایش تعداد پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD) و همچنین عملکرد شرکتها می‌شود اما در بعضی شرایط، موجب کاهش آنها می‌شود. محققان، این مدل تئوری را پس از جمع‌آوری داده‌ها از 227 شرکت مختلف، بررسی و آزمایش کردهاند. شواهد تجربی، حاکی از آن است که اجرای برنامهریزی راهبردی و پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD) موجب عملکرد بهتر شرکتها می‌شود. شرکتهایی که افزونگی سازمانی دارند، نسبت به شرکت‌های بدون افزونگی سازمانی، در موارد بیشتری از تئوری برنامه‌ریزی راهبردی استفاده می‌کنند. افزایش میزان تحقیق و توسعه(R&D) ، هم تعداد پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD) و هم عملکرد شرکت را افزایش می‌دهد .برنامه‌ریزی راهبردی در شرکت‌های بزرگتر و با میزان تحقیق و توسعه (R&D) بالاتر به منظور افزایش تعداد پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD)  موثرتر است. نتایج بدست آمده از این مقاله، شامل مواردی است که دیدگاه های سنتی برنامه‌ریزی راهبردی را به چالش می کشد. شواهد، نشان میدهد که برنامه‌ریزی راهبردی، نه تنها تعداد پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD) را افزایش نمی‌دهد، بلکه مانع این امر می‌شود .شرکت‌های بزرگتری که سود کمتری دارند، از برنامه‌ریزی راهبردی، برای افزایش عملکرد شرکت خود، استفاده نمی کنند. شرکت‌های بزرگتر، لزوماً پروژه‌های توسعه محصول جدید (NPD) ندارند. بالا رفتن افزونگی سازمانی، تاثیری روی عدد توسعه محصول جدید (NPD) ندارد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...