کد مقاله #103 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Effect of Nanofibers on the Behavior of Cement Mortar and Concrete
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اثر نانو الیاف بر روی رفتار بتن و ملات¬های سیمانی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
چکیده فارسی:
خلاصه-هدف اصلی این مقاله مطالعه تاثیر الیاف نانو-لوله کربن و الیاف نانو سیلیکا بر خصوصیات مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن و ملات سیمان است. دوازده نمونه آزمایش با مقطع مربعی با ابعاد (۴۰*۴۰*۱۶۰) میلیمتر، به چهار گروه تقسیم شد. گروه اول و دوم، اثر الیاف نانو-لوله کربن (CNTs) با درصدهای مختلف برابر با ۰/۰، ٪۱۱/۰، ٪۲۲/۰ و ٪۳۳/۰ نسبت به وزن سیمان و اثر الیاف نانو-سیلیکا (nS) با درصدهای مختلف برابر با ۰/۰،‌٪۰/۱، ٪۰/۲ و ٪۰/۳ نسبت به وزن سیمان، بر روی ملات سیمان را مورد مطالعه قرار داد. گروه­های سوم و چهارم اثر الیاف CNTsبا درصدهای مختلف برابر با ۰/۰، ٪۱۱/۰ و ٪۲۲/۰ نسبت به وزن سیمان، و الیاف nSبا درصدهای مختلف برابر با ۰/۰،‌٪۰/۱ و ٪۰/۲ نسبت به وزن سیمان، بر روی بتن را مورد مطالعه قرار داد. مقاومت فشاری و مقاومت خمشی ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه تعیین شد. تحلیل نتایج آزمایش نتیجه می­دهد که الیاف نانو که در ملات سیمان به کار می­رود نسیت به هنگامی که در بتن بکار می­رود موثر­تر می­باشد که دلیل آن افزایش مساحت سطح و کاهش منافذ و مجموعه نانو-الیاف می­باشد.  و همچنین با اضافه کردن نانو-الیاف بهبود مقاومت خمشی بیش­تر از مقاومت فشاری شده است.
کلمات کلیدی- الیاف نانو-لوله کربنی، الیاف نانو-سیلیکا (nS)، مقاومت فشاری،‌ خمش
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...