کد مقاله #102 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Measuring human capital
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه گیری سرمایه های انسانی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
چکیده فارسی:
هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که متخصصین و خبرگان  حوزه منابع انسانی چگونه به بهترین حالت ممکن سرمایه های انسانی خود را اندازه گیری و ارزیابی می کنند. این مفهوم حوزه ای رو به رشد بوده و نمونه های زیادی از سازمان هایی را می توان یافت که به صورت مستمر این رویکرد را مورد بازبینی  و ارزیابی قرار داده و همواره می کوشند تا درک بهتری از مشارکت نیروی انسانی در فرآیند های کاری سازمان داشته باشند.
روش شناسی/ طراحی / رویکرد
روش تحقیق در این مطالعه بصورت تجربی طراحی شده است و مطالعه مربوط به آن بر روی موسسه صاحب امتیاز  پرسنلی و توسعه  در بریتانیا  از سال 2000 تا 2011  به علاوه منایع پژوهشی خارجی به انجام رسیده است
یافته ها
در این مطالعه این نتیجه حاصل آمده است که تنها یک شیوه و راه برای ارزیابی نیروی انسانی آن هم به عنوان زمینه خاص وجود ندارد.اگرچه ارزیابی های مدیریتی وجود دارد که در صورتی که به کار گرفته شود در بسیاری از سازمان ها می تواند بینش های مفید و کاربردی را برای مدیران فراهم کند. چیزی که اهمیت بالاتری نسبت به این معیارهای خاص دارد این است که این فرآیند ها در حوزه های مدیریتی می بایست دقیق بوده  و قابل اعتماد باشند.
مفاهیم کاربردی:
همه گونه های این سرمایه ها بایستی ارزیابی و تحلیل شوند تا این موضوع درک شود که افراد در سازمان ها عملکرد تجاری خود را به چه نحوی جهت دهی می کنند. سرمایه انسانی تنها در صورتی ارزش آفرینی می کند که بتواند این ارزش ها را به کالا ها و یا خدماتی تبدیل کند که برایش سود آوری به همراه داشته باشد.
اصالت/ ارزش:
در این مطالعه معیارهای مدیریت  کارکنان که باعث ایجاد درک  و بینش مفید  برای مدیران در سازمان می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد. با این وجود از این مطالعه این  موضوع نیز اسنتتاج می شود که فرآیند های حوزه مدیریت بایستی صحیح و قابل اعتماد باشند.
لغات کلیدی:
اندازه گیری، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، مدیریت منابع انسانی
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...