کد مقاله #100 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Peer-to-Peer Approach to Vehicular Communication for the Support of Traffic Safety Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
یک رویکرد نظیر به نظیر در ارتباطات خودرویی برای پشتیبانی از برنامه¬های امنیت ترافیک
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
هرساله بیش از نیم میلیون از تلفات به دلیل تصادف¬های ترافیکی است. بنابراین درخواس¬های  زیادی برای تکنولوژی¬های نواورانه متمرکز بر هشدار و اجتناب از برخورد وجود دارد. درمیان این تکنولوژی¬ها، ارتباطات بین خودرویی و ارتباطات خودرو با جاده پتانسیل گسترده¬ای برای پشتیبانی از سیستم¬های ایمن مستقر در وسیله نقلیه را دارا می¬باشند.
ما در این مقاله روشی را برای ارتباطات خودرویی ارائه می¬دهیم. ما یک ارتباط ایمن خوردویی را طراحی کرده¬ایم که پیرامون مفهوم شبکه موبایلی نظیر به نظیر ad-hoc می¬چرخد. ادغام شبکه ارتباطی ad-hoc و امکانات p2p، توسعه شبکه خودرویی با ویژگی¬های خودسازمانده، تحمل¬ پذیری خطا، مقیاس پذیری، منابع و سرویس¬های قابل اشتراک، همکاری، ارتباط داخلی و بهره وری در هزینه را آسان می¬سازد. این ویژگی¬ها روشی که در این مقاله ارائه شده را به عنوان روشی کارآمد جهت ارسال داده¬های ایمن در سیستم¬های ایمن تعبیه شده درخودروها پیشنهاد می¬کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...