کد مقاله #215 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Impact of Power Consumption in Sensors Life Time for Wireless Body Area Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
آثار مصرف انرژی در طول عمر حسگرها برای شبکه حسگر بدن
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #214 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The Human Kaleidoscope
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
کالیدوسکوپ انسانی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #213 زمینه: الهیات مسیحی
عنوان انگلیسی:
Religious Epistemology
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
معرفت شناسی دینی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #212 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Wagon Next Point Routing Protocol (WNPRP) in VANET
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
پروتکل مسیریابی واگن نکست پوینت (WNPRP) در وانت
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #211 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Massive MIMO for Maximal Spectral Efficiency: How Many Users and Pilots Should Be Allocated?
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مایموی (چند ورودی-چندخروجی) بزرگ برای حداکثر بهره¬وری طیفی چند کاربر و پیلوت باید اختصاص داده شود
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #210 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
EQUITABLE ACCESS TO URBAN MOBILITY
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
دسترسی عادلانه به پویایی(تحرک) شهری
تعداد صفحات فارسی:
51 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #209 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
INDUSTRIAL MARKETING
تعداد صفحات انگلیسی:
45 صفحه
عنوان فارسی:
بازاریابی صنعتی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #208 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY DISSIPATION OVER STEPPED GABION SPILLWAYS WITH LOW HEIGHTS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله ای با ارتفاع های کم
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #207 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
rom concept t o implementation: The de velopment of the emergi ng clou d computin g indus try in Chi
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
از مفهوم تا اجرا: توسعه ی صنعت در حال ظهور رایانش ابری در چین
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #206 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Energy efficiency in wireless networks
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
راندمان انرژی در شبکه های بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #205 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Ownership, Capital Structure and Financing Decision: Evidence from the UK
تعداد صفحات انگلیسی:
44 صفحه
عنوان فارسی:
مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از بریتانیا
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
250,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #204 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
Sustainability Indicators and Urban Development
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شاخص های توسعه پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #203 زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Study on Risk Zoning Technology of Major Environmental Risk
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تکنولوژی محدوده بندی ریسک برای خطرات عمده ی زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #202 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
dsorption of methylene blue onto bamboo-based activated carbon: Kinetics and equilibrium studies
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
جذب سطحی متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از بامبو : سینتیک و مطالعات تعادلی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #201 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyal
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی نقش تشخیص برند و عشق به برند در تولید سطوح بالاتر وفاداری به برند
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #200 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy identification of T-S model for beam stability control for electron gun ∗
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی فازی مدل T-S برای کنترل پایداری اشعه ی تفنگ های الکترونی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #199 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Intelligent identification and control using improved fuzzy particle swarm optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی و کنترل هوشمند با استفاده از بهبود بهینه سازی شده ی ازدحام ذرات فازی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #198 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy Neural Networks for Identification and Control ofDC Drive Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه های عصبی فازی برای شناسایی و کنترل سیستم های درایو DC
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #197 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Identification of the linear parts of nonlinear systems for fuzzy modeling
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی قطعات خطی سیستم های غیر خطی برای مدل سازی فازی
تعداد صفحات فارسی:
36 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #196 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy functions based ARX model and new fuzzy basis functi on models for nonlinear system identifica
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مدل ARX بر اساس توابع فازی و مدل های جدید توابع فازی برای شناسایی سیستم های غیر خطی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...