کد مقاله #208 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY DISSIPATION OVER STEPPED GABION SPILLWAYS WITH LOW HEIGHTS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله ای با ارتفاع های کم
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #207 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
rom concept t o implementation: The de velopment of the emergi ng clou d computin g indus try in Chi
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
از مفهوم تا اجرا: توسعه ی صنعت در حال ظهور رایانش ابری در چین
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #206 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Energy efficiency in wireless networks
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
راندمان انرژی در شبکه های بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #205 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Ownership, Capital Structure and Financing Decision: Evidence from the UK
تعداد صفحات انگلیسی:
44 صفحه
عنوان فارسی:
مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از بریتانیا
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
250,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #204 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
Sustainability Indicators and Urban Development
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شاخص های توسعه پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #203 زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Study on Risk Zoning Technology of Major Environmental Risk
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تکنولوژی محدوده بندی ریسک برای خطرات عمده ی زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #202 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
dsorption of methylene blue onto bamboo-based activated carbon: Kinetics and equilibrium studies
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
جذب سطحی متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از بامبو : سینتیک و مطالعات تعادلی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #201 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyal
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی نقش تشخیص برند و عشق به برند در تولید سطوح بالاتر وفاداری به برند
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #200 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy identification of T-S model for beam stability control for electron gun ∗
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی فازی مدل T-S برای کنترل پایداری اشعه ی تفنگ های الکترونی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #199 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Intelligent identification and control using improved fuzzy particle swarm optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی و کنترل هوشمند با استفاده از بهبود بهینه سازی شده ی ازدحام ذرات فازی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #198 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy Neural Networks for Identification and Control ofDC Drive Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه های عصبی فازی برای شناسایی و کنترل سیستم های درایو DC
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #197 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Identification of the linear parts of nonlinear systems for fuzzy modeling
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی قطعات خطی سیستم های غیر خطی برای مدل سازی فازی
تعداد صفحات فارسی:
36 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #196 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy functions based ARX model and new fuzzy basis functi on models for nonlinear system identifica
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مدل ARX بر اساس توابع فازی و مدل های جدید توابع فازی برای شناسایی سیستم های غیر خطی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #195 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Particle-filtering-based estimation of maximum available power state in Lithium-Ion batteries
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برآورد فیلترینگ مبتنی بر ذرات حالت حداکثر قدرت در باتری های لیتیوم یون
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #194 زمینه: فلسفه
عنوان انگلیسی:
Phenomenal dress! A personal phenomenology of clothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
لباس پدیدار! پدیدارشناسی شخصی پوشش
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #193 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
Principles and instruments of Islamic financial institutions
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اصول و ابزار موسسه های مالی اسلامی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
800,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #192 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
CHALLENGES AND WEAKNESSES OF AGILE METHOD IN ENTERPRISE ARCHITECTURE
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چالش‌ها و ضعف‌های روش سریع[چابپک] در ساختار سرمایه‌گذاری
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #191 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Agile software development methodology for medium and large projects
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
روش‌شناسی توسعه نرم‌افزار چابک برای پروژه‌های متوسط و بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #190 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT AND CHALLENGES
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
توسعه نرم افزاری چابک و چالش‌های آن
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #189 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Plant Tissue Culture Media
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
محیط های کشت بافت های گیاهی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...